SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I NAUCZYCIELI METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

Cena: 40 PLN
Teraz tylko: 25 PLN
szt.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników oświaty (działów księgowości, administracji, zaopatrzenia, sekretariatów – ważne 6 lat)  i nauczycieli wszystkich typów szkół (szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół technicznych, wyższych), nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wychowawców, instruktorów, pracowników jednostek naukowo – badawczych i innych w systemie oświaty. Szkolenia okresowe bhp nauczycieli powinny być powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracodawca (dyrektor) ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), tj. nie rzadziej niż:
1.    co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
2.    co 3 lata dla stanowisk robotniczych,
3.    co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych oraz innych stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.    co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Cel szkolenia:
Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:
1.    oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
2.    metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
3.    kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.    postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma kształcenia:
Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:
Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych.

Egzamin:
Egzamin ma charakter testowy i jest sprawdzany pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy kliknąć „Dodaj do koszyka”