TEST DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU BHP

Przeprowadzasz TEST dla pracowników administracyjno-biurowych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

Imię i Nazwisko Nazwa firmy Email Numer tel.
Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi:
Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz
o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania
pożarów i ewakuacji powinna obejmować:
Prawo do powstrzymania się pracownika od wykonywania pracy może zostać
zrealizowane:
Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności:
Łącznie kary pieniężne:
Wpływy z kar pieniężnych można przeznaczyć:
Kobieta w ciąży lub w okresie karmienia może podnosić i przenosić ciężary:
Kobieta może podnosić i przenosić ciężary:
Wypadek, któremu pracownik uległ w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy, w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, to wypadek:
O każdym wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym, należy zawiadomić:
Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków ponosi:
Protokół powypadkowy sporządza zespół powypadkowy nie później niż w ciągu:
Pracownik, który uległo wypadkowi przy pracy ma prawo do:
Jeżeli pracownik poruszał się do pracy drogą, która nie była najkrótsza, ale była dla niego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza i uległ podczas tej drogi wypadkowi, to:
Gdy pracownik, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku i w jego wyniku ponosi śmierć, to:
Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nie przekraczającym:
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia:
Koszty badań profilaktycznych pracownika ponosi:
Dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas w pomieszczeniu do pracy wymagającej silnej koncentracji wynosi:
Do uszkodzeń słuchu, najczęściej o charakterze nieodwracalnym dochodzi, gdy pracownik narażony jest na natężenie hałasu odniesione do 8 – godzinnego dnia pracy przekraczające:
Natężenie światła dla stanowisk komputerowych powinno wynosić co najmniej:
Na każdego pracownika w pomieszczeniu z komputerami powinno przypadać:
Pracodawca ma obowiązek:
Pracodawca ma obowiązek:
Za posiłki i napoje zapewniane pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach płaci:

Pamiętaj, aby kliknąć przycisk Prześlij Test, aby zobaczyć swoje wyniki !