TEST dla pracowników placówek oświatowych i nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

Przeprowadzasz TEST dla pracowników placówek oświatowych i nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

Imię i Nazwisko Nazwa firmy Email Numer tel.
Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponosi:
Prawo do powstrzymania się pracownika od wykonywania pracy może zostać zrealizowane:
Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności:
Łącznie kary pieniężne:
Wpływy z kar pieniężnych można przeznaczyć:
Długość urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka podczas jednego porodu wynosi:
Długość urlopu ojcowskiego w 2016 r. wynosi:
Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, którego staż pracy wynosi co najmniej:
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na:
Kobieta w ciąży lub w okresie karmienia może podnosić i przenosić ciężary:
Kobieta może podnosić i przenosić ciężary:
Wypadek, któremu pracownik uległ w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy, w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, to wypadek:
Zaznacz zdanie zawierające wszystkie niezbędne kryteria kwalifikujące zaistniały wypadek jako wypadek przy pracy:
O każdym wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym, należy zawiadomić:
Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków ponosi:
Protokół powypadkowy sporządza zespół powypadkowy nie później niż w ciągu:
Pracownik, który uległo wypadkowi przy pracy ma prawo do:
Jeżeli pracownik poruszał się do pracy drogą, która nie była najkrótsza, ale była dla niego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza i uległ podczas tej drogi wypadkowi, to:
Gdy pracownik, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku i w jego wyniku ponosi śmierć, to:
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia:
Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nie przekraczającym:
Koszty badań profilaktycznych pracownika ponosi:
Dyrektor ma obowiązek:
O urlop na poratowanie zdrowia może starać się nauczyciel, którego staż pracy w szkole wynosi co najmniej:

Pamiętaj, aby kliknąć przycisk Prześlij Test, aby zobaczyć swoje wyniki !