TEST dla pracowników służby bezpieczenstwa i higieny pracy i osób pełniacych zadania tej służby

Przeprowadzasz TEST dla pracowników służby bezpieczenstwa i higieny pracy i osób pełniacych zadania tej służby

Imię i Nazwisko Nazwa firmy Email Numer tel.
Najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest:
W myśl przepisów Kodeksu pracy, odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi?
Środkiem ochrony indywidualnej są:
Jakie informacje pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
Jakie przyczyny wypadku przy pracy wykluczają możliwość otrzymania świadczeń powypadkowych przez poszkodowanego?
Jeżeli pracodawca powierzy wykonywanie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy, powinien on spełniać wymagania dla:
Naczelnym obowiązkiem pracownika określonym w Kodeksie pracy jest?
W jakim terminie przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatrudnieniu pierwszego pracownika?
Jakie sankcje grożą pracownikom za nieprzestrzeganie przepisów bhp?
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:
Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
Obowiązek zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronna i sprzęt ochrony osobistej spoczywa na :
Szkodliwe czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy to:
Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?
Rejestr wypadków przy pracy z danego roku należy przechowywać w zakładzie:
Do jakiego wypadku zakwalifikujemy zdarzenie, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z domu do zakładu pracy?
Ze względu na głębokość uszkodzenia skóry lub tkanki podskórnej wyróżnia się:
Przed rozpoczęciem pracy pracownik podlega szkoleniu:
Badaniom kontrolnym podlega:
Badanie kontrolne jest to badanie, które ma obowiązek wykonać pracownik, który nieprzerwanie chorował przez:
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić:
NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) odniesione do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy dla hałasu wynosi:
Ile powinna wynosić wysokość pomieszczenia stałej pracy, jeżeli w pomieszczeniu występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?
Obciążenie pracownika za wyrządzoną szkodę nie może przewyższać:
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wysokości:
Wypowiedzenie umowy o prace na podstawie art. 33 Kodeksu Pracy wynosi:
Młodociany to osoba, która:
Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:
Literowe oznaczenia na gaśnicach wskazują:
Telefony alarmowe w razie pożaru:

Pamiętaj, aby kliknąć przycisk Prześlij Test, aby zobaczyć swoje wyniki !